Menu Zamknij

Coaching

Coaching

Istotą coachingu jest wspomaganie naturalnych procesów: planowania, wyznaczania celów, poszukiwania zasobów, uczenia się poprzez ich przyspieszanie, nazywanie, klarowanie i modyfikację. Wspomaganie to odbywa się poprzez proces dialogu, słuchania, zadawania pogłębiających pytań, werbalizowania dążeń, pobudzania kreatywności, odzwierciedlania, wspierania, budowania świadomości i motywacji. Wszystko to dzieje się w atmosferze wzajemnego szacunku, partnerstwa, akceptacji, zaufania i poufności, co sprzyja wychodzeniu ze strefy bezpieczeństwa i osiąganiu zamierzonych celów.

Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że coaching jest jedną z najbardziej skutecznych metod wspierania ludzi w procesie zmiany. Coaching pomaga ludziom podejmować proaktywne działania, przekraczać bariery, wychodzić ze strefy komfortu, aby spróbować nowych rozwiązań i zrealizować zamierzone cele.

Dlaczego warto skorzystać z coachingu?

W 2008 roku International Coach Federation zleciła firmie PricewaterhauseCoopers badanie skuteczności coachingu w organizacjach, czyli wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI). Badanie objęło 64 kraje i 2165 osób objętych procesem coachingu.

Główne korzyści dla pracownika:

Główne korzyści dla organizacji:

 

EXECUTIVE & BUSINESS COACHING

Do każdego klienta i organizacji podchodzę indywidualnie i na podstawie analizy potrzeb dobieram odpowiednie narzędzia coachingowe, długość procesu coachingowego, tak aby uzyskać najlepszy efekt i spełnić oczekiwania Twoje i Twojej organizacji.

Cykl sesji dedykowany dla dyrektorów, wyższej i średniej kadry menedżerskiej
Praca skoncentrowana na zwiększeniu efektywności działań kierowniczych, operacyjnych lub strategicznych oraz na zwiększeniu efektywności zarządzania zespołami
Częstym obszarem pracy z coachee są wybrane kompetencje Inteligencji Emocjonalnej (EQ) i Społecznej (SQ) – np. zarządzanie emocjami i stresem, style przywództwa, budowanie autorytetu w pozycji lidera, rozwiązywanie konfliktów, style zarządzania
Executive Coaching wspiera Liderów w procesie zmiany (stanowiska, roli, odpowiedzialności, sukcesji), w obliczu nowych wyzwań
Pomaga znaleźć nowe sposoby działania w organizacji / zespole oraz ograniczenia utrudniające efektywne działanie
Wspiera tworzenie właściwego klimatu i kultury organizacyjnej w firmie
Prowadzi do lepszego zarządzania procesami w organizacji
Zwiększa efektywność własną i zespołu

JAK WYGLĄDA PROCES COACHINGOWY W ORGANIZACJI:

  1. Każdy proces coachingowy rozpoczyna się od spotkania trójstronnego (coach, klient, sponsor), na którym są omówione potrzeby, cele i zasady współpracy.
  2. Długość procesu coachingowego – 4-10 sesji (2-6 miesięcy); zależy od tego, czy proces dotyczy jednego celu, czy wielu celów / podcelów.
  3. Czas trwania pojedynczej sesji – 90 minut, częstotliwość – co 2-3 tygodnie.
Do góry strony
 

COACHING ZESPOŁOWY

W dzisiejszym świecie charakteryzującym się dużą niepewnością, złożonością i niejednoznacznością otaczającej nas rzeczywistości jedyne, co jest pewne - to zmiana.

Świat VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) wymaga od zespołów i organizacji szybkiego działania, sprawnego podejmowania decyzji, efektywnej współpracy, tworzenia synergii, uczenia się, wyciągania wniosków, kwestionowania statusu quo, szukania nowych rozwiązań.

W rzeczywistości VUCA coaching zespołowy pomaga:

Stworzyć wizję firmy, konkretnego przedsięwzięcia i nawigować podczas burzy do konkretnego celu
Budować zaufanie i otwartość w komunikacji
Poprawić relacje, rozwiązywać konflikty
Lepiej wykorzystać potencjał ludzki
Polepszyć przepływ informacji w zespole, organizacji, który jest kluczowy do podjęcia właściwych, strategicznych decyzji
Wspólnie wypracować jasne schematy i procedury, które uproszczą zewnętrzną złożoność i zbudują zaangażowanie pracowników
Wychodzić poza schemat, szukać nowych, innowacyjnych rozwiązań skrojonych na potrzeby zmieniających się okoliczności
Zwiększyć zwinność i efektywność zespołów i organizacji jako całości

Procesy coachingu zespołowego ze względu na swoją szczególną specyfikę ustalane są indywidualnie i dopasowane do potrzeb organizacji.

Do góry strony
 

COACHING KARIERY

Obszary pracy:

Poczucie osobistego spełnienia, dopasowanie zawodowe
Work-Life Balance
Realizacja celów i osiąganie wyników, kariera, awans
Tworzenie strategii rozwoju kariery
Identyfikacja ograniczeń i potencjału, mocnych i słabych stron
Wyznaczanie krótko i długoterminowych planów zawodowych
Networking w budowaniu kariery
Personal marketing na rynku pracy
Wsparcie w poszukiwaniu pracy
Poszukiwanie pasji, spełnienia i radości w pracy
Wybór odpowiedniej ścieżki kariery
Żeglowanie przez zmianę zawodową (zwolnienie, przekwalifikowanie, powrót)
Wypalenie zawodowe
Automotywacja czy autosabotaż

Średni proces Coachingu Kariery trwa 6-8 sesji (3-5 miesięcy); długość zależy od tego, czy proces dotyczy jednego celu, czy wielu celów / podcelów. Czas trwania pojedynczej sesji – 60-90 minut, częstotliwość – co 2-3 tygodnie.

W pracy z klientem wykorzystuję nowoczesne, profesjonalne narzędzia z obszaru doradztwa zawodowego – testy psychometryczne: Kompas Kariery Crown® oraz Personality ID®. Pomagają one w diagnozie profilu osobowościowo-zawodowego klienta i we właściwym doborze ścieżki kariery.

Do góry strony
 

LIFE COACHING

Obszary pracy:

Realizacja marzeń, celów; tworzenie planów
Rozwój osobisty, samoświadomość
Zmiana postaw i zachowań w życiu osobistym
Trudne relacje; asertywność
Inteligencja emocjonalna
Równowaga między sferami życia
Poszukiwanie satysfakcji z życia, dobrostanu
Rozwój i realizacja misji oraz wizji życiowej
Świadomość celu i sensu życia
Rozwój sfery duchowej

Średni proces Life Coachingu trwa 6-12 sesji (3-8 miesięcy); długość zależy od tego, czy proces dotyczy jednego celu, czy wielu celów / podcelów. Czas trwania pojedynczej sesji – 60-75 minut, częstotliwość – co 2-3 tygodnie.

Do góry strony
 

MENTOR-COACHING / SUPERWIZJA

Dla coachów chcących rozwijać swoje kompetencje coachingowe proponuję mentoring lub superwizję.

Osoby ubiegające się o akredytację ACC i PCC zgodnie z wymogami ICF muszą odbyć 10 godzin mentoringu z akredytowanym, aktywnym zawodowo coachem w przeciągu 3 miesięcy. Celem mentoringu jest doskonalenie umiejętności coachingowych i praktyczne przygotowanie do egzaminu ustnego w postaci nagranej sesji coachingowej z klientem. W ramach 10 h mentoringu, max. 7 h może być mentoringiem grupowym, w grupach do 10 osób. Na zakończenie procesu – mentee dostaje list rekomendacyjny do ICF jako potwierdzenie odbytego mentoringu.

Przykładowe obszary pracy na mentoringu / superwizji:

Jak stworzyć kontrakt z klientem indywidualnym i biznesowym
Jak skutecznie doprecyzować cel – praca z celem
Jak zbadać zasoby klienta
Jak szukać opcji i rozwiązań
Jak stworzyć plan działania
Jak budować motywację klienta
Jaka powinna być struktura sesji i procesu coachingowego
Jak podążać za klientem
Doskonalenie podstawowych umiejętności coacha (pętla coachingowa)
Doskonalenie 11 podstawowych kompetencji ICF
Jak skutecznie przygotować sesję egzaminacyjną do akredytacji

Program mentoringu jest zawsze zindywidualizowany i dopasowany do potrzeb mentee. Obejmuje również odsłuchiwanie i analizę nagranych sesji coachingowych, udzielanie rozbudowanej informacji zwrotnej odnośnie postawy, umiejętności mentee i struktury nagranych sesji. Istnieje również możliwość odbycia sesji coachingowych z mentorem.

Do góry strony